યુવા શક્તિ સંગઠન દ્વારા ગુજરાત ના જાગૃતિ યાત્રા

4 August 2017

જય સ્વરાજ

યુવા શક્તિ સંગઠન દ્વારા ગુજરાત ના દરેક જિલ્લા માં જન જાગૃતિ યાત્રા નીકળવાની હોવાથી ગીર-સોમનાથ માં મિટિંગ કરી જવાબદારી આ koપવામાં આવી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રોનકસિંહ ગોહેલ અને આખી ટીમ નું સન્માન કર્યું તે બદલ ખુબ ખુબ આભાર

(Buy all Amazon.in Products from HinduAbhiyan.com only, Search your product here, click to buy & then order on Amazon.in)

Written By

loading...